เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 1 สายบ้านโคกวัด
  งานวันบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
  วันท้องถิ้นไทย ประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งสัง

 19 พ.ย. 2561 ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
14 พ.ย. 2561 ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่...
14 พ.ย. 2561 ขอความร่วมมือผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กับเทศบาลตำบลทุ่งสัง กรอกแบบสำรวจการประเมินคุณธ...
29 ต.ค. 2561 อบต.ทุ่งใหญ่ รับโอน(ย้าย) พนักงานจำนวน 4 อัตรา
22 ต.ค. 2561 ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสิรมท้องถิ่นปลอดทุจ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ้านวังหิน (โรงเรียนบ้านวังหิน)...
19 พ.ย. 2561 รายงานผลพิจารณาการขออนุมัติสังซื้อสั่งจ้างและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส...
5 พ.ย. 2561 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร บ้านวังหิน (โรงเรียนบ้านวังห...
31 ต.ค. 2561 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องกำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนฯ
30 ต.ค. 2561 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อาหารเสริม(นม) ภาคเรียน 2/2561

 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
 
 

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555