เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 282 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 ก.พ. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 2
  19 ก.พ. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564 2
  5 ก.พ. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 8
  5 ก.พ. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 7
  4 ก.พ. 2564    ประกาศให้มีการเลือกตังสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งสัง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง 24
  1 ก.พ. 2564    ประกาศ ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 18
  26 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 8
  26 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 4
  22 ม.ค. 2564    การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 19
  15 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 19
  15 ม.ค. 2564    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 18
  12 ม.ค. 2564    การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24
  6 ม.ค. 2564    ประชามัมพันธ์ภาษีป้าย ตามกฏกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563 21
  4 ม.ค. 2564    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกที่ 2 27
  4 ม.ค. 2564    แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือรับเงินสวัสดิการของรัฐ(เบี้ยผู้สูงอายุ) ผ่านทางธกส. ของตำบลทุ่งสัง ในวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 27
  28 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2563 29
  28 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2563 26
  18 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 44 /2563 24
  18 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 45 /2563 25
  16 ธ.ค. 2563    การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563 23


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ]