เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 19
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 18
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 28
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 13
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 289
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 297
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 283
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 298
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 270
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 281
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 267
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 279
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 299
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 285
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 276
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 281
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 274
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 274
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 275
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 302