เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +

ดาบตำรวจภาชโร เรืองสังข์

  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งสัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@thungsung.go.th
 
  ชื่อ +

นายสุรเชษฐ์ ทิพย์วงษ์

  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล
ตำบลทุ่งสัง
  โทรศัพท์ +  083-7015466
  อีเมล์ +  admin@thungsung.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายมานะ อินทศิลา

  ตำแหน่ง +

รองปลัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง

  โทรศัพท์ +  089-2923784
  อีเมล์ +  admin@thungsung.go.th
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +  admin@thungsung.go.th
 
  ชื่อ +

นางอรสา  หวังพัฒน์

  ตำแหน่ง +

ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทรศัพท์ +  087-2672010
  อีเมล์ + admin@thungsung.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายเจษฎา ทิพย์สุวรรณ

  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 088-4479210
  อีเมล์ + admin@thungsung.go.th