เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
 
ดาบตำรวจ ภาชโร เรืองสังข์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสัง
เบอร์โทรติดต่อ 087-892-2927
 


นายอดิเรก แจ่มจรัส
รองนายกเทศมนตรี
นายสมพงค์ ขวัญเมือง
 รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรติดต่อ 086-103-7074 เบอร์โทรติดต่อ 098-049-1615
 


นายปัญญา แก้วมณี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายเจริญพร เดชะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทรติดต่อ 092-869-9979 เบอร์โทรติดต่อ 090-293-3972
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
   
 
  นางสาวญาณิศา บุญช่วย
 
   ปลัดเทศบาล 

 

เบอร์โทรติดต่อ 065-2645251

     
   นายมานะ อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล  

เบอร์โทรติดต่อ 089-292-3784
 
   
 นายมานะ อินทศิลา  นางอรสา  หวังพัฒน์  นายเจษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 หัวหน้าสำนักปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรติดต่อ
เบอร์โทรติดต่อ 087-267-2010
เบอร์โทรติดต่อ 088-447-9210