เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
   นายมานะ อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล 
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
 
     
   นายมานะ อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล  
     
 นายมานะ อินทศิลา  นางอรสา  หวังพัฒน์  นายเจษฎา  ทิพย์สุวรรณ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง