เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
  นางสาวญาณิศา บุญช่วย  
  ปลัดเทศบาล  
     
   นายมานะ อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล  
 
   
 นายวันราเชนทร์ เสมอภพ
 นางอรสา  หวังพัฒน์  นายเจษฎา  ทิพย์สุวรรณ
 หัวหน้าสำนักปลัด
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง  ผู้อำนวยการกองช่าง