เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด


   
 
   นายวันราเชนทร์  เสมอภพ
 
  หัวหน้าสำนักปลัด


 

-ว่าง-
นางสุคนธ์ หวานชื่น

นายนัตพงศ์ แสงระวี
นางสาวธิติมา ศรีสุวรรณ์

-ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
 
 -ว่าง- นายสมเกียรติ แสงเงิน
นางสาวสิริประภา นวลนุ่ม นางสาวจิตสุภา อินทอง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

 
 
นายสุชาติ ต้นป้อ
นายวิธาน เชื้อกูลชาติ


 
คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์