เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สำนักปลัด


 
 
   นายมานะ  อินทศิลา  
   รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาวเพ็ญพักตร์ หลุ่ยจิ๋ว 
นางสุคนธ์ หวานชื่น

นายนัตพงศ์ แสงระวี
นางสาวธิติมา ศรีสุวรรณ์

นางสาวเขมิกา หลุ่ยจิ๋ว
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป
   นายสุวัฒน์ ช่วยศรียัง นายสมเกียรติ แสงเงิน
นางสาวสิริประภา นวลนุ่ม นางสาวจิตสุภา อินทอง
 คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

 
 
นายสุชาติ ต้นป้อ
นายวิธาน เชื้อกูลชาติ


 
คนงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์