เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

กองคลัง

   
 
   นางอรสา  หวังพัฒน์
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  

 

 
-ว่าง-
สิบเอกจิระวัฒน์  เกตุสุริยงค์
นางสาวสุนิษา รัตนสุภา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   

นางสาวนงลักษณ์ แสงระวี
นางสาวศิริภรณ์ คงเพชรกุล นางสาวจุฑาพร เดชะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้