เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านหน้าเขา

ประกาศศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านหน้าเขา

เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านหน้าเขา

***********************************************

                    ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหน้าเขา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่มีอย่างแพร่หลายในอินเตอร์เน็ตและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐได้ รวมถึงมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจรูปแบบต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้สามารถให้ความรู้ที่ทันสมัยและต่อเนื่อง สามารถต่อยอดความรู้ของชุมชนเสริมสร้างอาชีพวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์สูงสุดและมีแหล่งการเรียนที่ทันสมัย บริการแก่พี่น้องประชาชน โดยสามารถขอใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านหน้าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันปกติระหว่างเวลา                         o๘.๓o – ๑๖.๓o                น.

 

                                            

          ประกาศ ณ  วันที่  ๑๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔

 

                                                                                       ดาบตำรวจ

                                                                                                     (ภาชโร   เรืองสังข์)

ประธานกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนบ้านหน้าเขา