เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

ประวัติและความเป็นมา

                กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสังเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ ประกาศทั่วไป เล่มที่ 113ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมาและปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ตั้งอยู่เลขที่ 24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

         ตำบลทุ่งสัง มีตำนานเล่าว่าเคยมีพระยาคนหนึ่ง ชื่อว่า พระยาลอ มีนิสัยชอบล่าไก่ป่า(ไก่เถื่อน)เป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่งท่านได้ออกล่าไก่ป่า (ต่อไก่) โดยได้นำไก่ต่อเป็นไก่ที่ใช้ต่อไก่ป่าให้มาติดกับดัก(อุปกรณ์สำหรับต่อจับไก่ป่า) แล้วท่านได้แอบซ่อนตัวอยู่ใกล้ ๆเมื่อได้ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งยังไม่ทันที่ไก่ป่าจะผ่านมา ก็ปรากฏว่าได้มีมุดสัง (มูสังหรืออีเห็น) เป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเสือ แต่ตัวเล็กกว่าเสือชอบกินไก่เป็นอาหารย่องเข้ามาตะครุบไก่ต่อของพระยาลอ เพื่อหมายจะกินเป็นอาหาร พระยาลอเห็นดังนั้นก็โกรธมาก จึงหยิบเอาไม้ทัง ขว้างไปถูกมุดสัง ชักดิ้นกระเสือกกระสน ทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดทำให้ป่าแถบนั้นเตียนโล่งเป็นเนื้อที่กว้างขวาง กลายเป็นทุ่งนากว้างใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเรียกว่า ทุ่งสัง ส่วนไม้ทังนั้นได้กระเด็นไปกลายเป็นภูเขา เรียกว่า ภูเขาลำทัง หมู่ที่ 2 ตัวมุดสังตายและกลายเป็นภูเขา ใกล้ ๆกับภูเขาลำทังเรียกว่า ภูเขาสังข์ ไก่ต่อของพระยาลอซึ่งผูกติดอยู่กับหลัก ตายและกลายเป็นภูเขาเรียกว่า ภูเขาหลัก และมีแนวหินจากภูเขาหลักมาถึงภูเขาหินมีลักษณะคล้ายกับหลัก ซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะเป็นหลักที่พระยาลอใช้ต่อไก่ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ในปัจจุบัน ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่เล่าขานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

           ตำบลทุ่งสัง ได้รับการยกฐานะเป็นตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 โดยแบ่งหมู่บ้านออกเป็น 6 หมู่บ้าน โดยยังคงรวมพื้นที่ตำบลบางรูปปัจจุบันเข้าด้วยกันคือ

หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัดและบ้านควนสะตอ

หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขาและบ้านทุ่งสมอ

หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง

หมู่ที่ 4 บ้านไสหร้าและบ้านหนองหรั่ง

หมู่ที่ 5 บ้านวังหินและบ้านภูเขาหลัก

หมู่ที่ 6 บ้านคลองเพรียงและบางรูป

         หลังจากนั้นมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยแบ่งแยกการปกครองออกเป็นตำบลบางรูป ทำให้ตำบลทุ่งสังเหลือพื้นที่ การปกครอง ประชากร น้อยกว่าตำบลบางรูปและได้จัดสรรพื้นที่หมู่บ้านใหม่เป็น 6 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านโคกวัด

หมู่ที่ 2 บ้านหน้าเขา

หมู่ที่ 3 บ้านควนยูง

หมู่ที่ 4 บ้านวังหิน

หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาหลัก

หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสมอ

         และในปี พ.ศ. 2543 ได้แบ่งแยกเพิ่มขึ้นอีก 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเก้าวา