เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งสัง

เมืองแห่งความสุข

พันธกิจหรือภารกิจหลัก

                ภารกิจหลักที่ ๑ พันธการศึกษาของเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                    และภาษา เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC

                ภารกิจหลักที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ             

                ภารกิจหลักที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขในชีวิต

                ภารกิจหลักที่ ๔ ป้องกันและส่งเสริมงานด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

                ภารกิจหลักที่ ๕ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

                ภารกิจหลักที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                ภารกิจหลักที่ ๗ ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการตาม

                                     หลักธรรมาภิบาล (Good governance)

                ภารกิจหลักที่ ๘ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืนมุ่งเน้น

                                     เศรษฐกิจพอเพียง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑.      ยกระดับการศึกษาของเยาวชน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษา

๒.    ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคและมีสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน

                ๓. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง

                ๔. มีการบริการด้านสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี

                ๕. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์

                . ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

                ๗. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ

                ๘. ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจํา