เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอทุ่งใหญ่ ระยะทางห่าง 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 115 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี อำเภอถ้ำพรรณรา ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่ายาง ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งใหญ่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบางรูป

ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มในฤดูฝนจะมีน้ำท่วม พื้นที่จึงเหมาะแก่การทำนา ทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 44 ตารางกิโลเมตร (27,500 ไร่)