เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

สภาพทางเศรษฐกิจ

  อาชีพ

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง  มีความสำคัญทางด้านการเกษตรในระดับอำเภอ  ตั้งแต่อดีตประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ปัจจุบันประชากรปรับสภาพพื้นที่ทำนามาปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน  ดังนั้น  ปัจจุบันประชากรตำบลทุ่งสังประกอบอาชีพ  ทำสวนยางพารา  สวนปาล์มน้ำมันเป็นอาชีพหลักและมีศูนย์กลางทางการค้าและบริการที่สำคัญตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4