เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555

การบริการขั้นพื้นฐาน

  การคมนาคม

       คมนาคม   เส้นทางการคมนาคมสายหลักและสายรองที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอที่ได้มาตรฐานมีน้อย  ต้องจัดสรรงบประมาณปรับปรุงบ่อยและองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณน้อยในการจัดสรรให้ดำเนินการก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐาน  ทำให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความล่าช้า

  ประปา

  การให้บริการด้านระบบประปายังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน  รายละเอียดดังนี้

                 หมู่ที่ 4             ครัวเรือนที่มีระบบประปาใช้ประมาณ  90%

                 หมู่ที่ 2,5        ครัวเรือนที่มีระบบประปาใช้ประมาณ  20%

                 หมู่ที่ 1,7        ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

                 หมู่ที่ 3,6        ยังไม่มีระบบประปาใช้

  ไฟฟ้า

      การให้บริการด้านไฟฟ้า  ครัวเรือนที่ตั้งบ้านเรือนห่างไกลจากชุมชนยังไม่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าทั่วถึง  ทำให้การบริการด้านไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดสรรงบประมาณขยายเขตการบริการด้านไฟฟ้าโดยร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 อ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช  ทุกปี  ส่วนครัวเรือนที่การขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง  ได้เร่งดำเนินการโดยใช้ระบบโซล่าเซลล์แทน

  ทรัพยากรธรรมชาติ

       องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสัง  มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม  เช่น  ถ้ำน้ำหอม  ถ้ำพ่อปู่  อยู่ในภูเขาหลัก  ถ้ำค้างคาว  อยู่ในภูเขาสังข์  ถ้ำพระ  อยู่ในภูเขา    ลำทัง   ทุ่งหัดม้า  (ทุ่งสเม็ดเตี้ย)  ตั้งอยู่ ม.3   และมีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ  เจดีย์ศรีวิชัย  ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดภูเขาหลัก  หมู่ที่ 5  และพื้นที่หมู่ที่ 7  เป็นแหล่งแร่ยิปซัมที่สำคัญ   และมีท่าทรายใน   หมู่ที่  4