เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 180
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 178
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 177
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 168
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 190
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 188
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 189
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 178
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 174
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 186
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 184
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 180
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 188
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 181
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 171
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 184
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 181
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 204
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 184
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 186