เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
เทศบัญญัติอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ม.ค. 2563    คู่มือเงินอุดหนุนการจัดทำงบประมาณปีงบประมาณ ปี2563 125
  14 ม.ค. 2563    ระเบียบเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 120
  17 ก.ย. 2562    ประกาศใช้เทศบัญญัติ 120
  8 เม.ย. 2562    จัดทำทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบัญญัติเทศบัญญัติ ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประจำปี พ.ศ.2562 114
  12 พ.ย. 2558    ประมาณการรายรับ 137
  12 พ.ย. 2558    รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย 128
  12 พ.ย. 2558    เทศบัญญัติงบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 137
  12 พ.ย. 2558    แผนงานบริหารทั่วไป 123
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 116
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศึกษา 130
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสาธารณสุข 124
  12 พ.ย. 2558    แผนงานเคหะและชุมชน 118
  12 พ.ย. 2558    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 132
  12 พ.ย. 2558    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 123
  12 พ.ย. 2558    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 117
  12 พ.ย. 2558    งบกลาง 122
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณ 132
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายรับ 144
  11 พ.ย. 2558    คำแถลงงบประมาณรายจ่าย 131
  11 พ.ย. 2558    บันทึกหลักการและเหตุผล 129