เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 86
  30 ก.ย. 2564    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน) 86
  1 ก.ย. 2564    แผนการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลำบลทุ่งสัง 87
  26 ธ.ค. 2562    ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ปี 2561-2564)และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติกาารทุจริต 4ปี(ปี 2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 198
  9 ธ.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล เรื่องการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลทุ่งสัง 186
  3 ธ.ค. 2562    ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 195
  18 พ.ย. 2562    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564)และแบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 187
  22 ต.ค. 2561    ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการส่งเสิรมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561(เพิ่มเติม) 183
  6 ส.ค. 2561    ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 195