เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ม.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 0
  2 ธ.ค. 2565    แจ้งผลการจัดประชุมเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง 1
  24 พ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 54
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 37
  21 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 49
  29 มิ.ย. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / - เปลี่ยนแปลง.......) 55
  21 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง (โครงการจัดทำเวทีประชาคมในระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 44
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล 53
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 51
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 54
  30 ธ.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 134
  29 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช 198
  29 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 165
  4 ก.พ. 2564    แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 172
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถน้ำและรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 หลัง ขนาด 7 x 20 เมตร 181
  13 เม.ย. 2563    แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 172
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 188
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 177
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 199


หน้าที่ 1 [ 2 ]