เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thungsung.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/เปลี่ยนแปลง..-..)ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 7
  25 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2565 2
  21 ก.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4) ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 7
  29 มิ.ย. 2565    ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / - เปลี่ยนแปลง.......) 13
  21 มิ.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์บอร์ดเทศบาลตำบลทุ่งสัง (โครงการจัดทำเวทีประชาคมในระดับต่าง ๆ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 / เปลี่ยนแปลง...ของเทศบาลตำบลทุ่งสัง ติดประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 8
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศ เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล 15
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งสัง เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 13
  21 มิ.ย. 2565    ประกาศเทศบาลตำบล เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล 13
  30 ธ.ค. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2561-2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 6 ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 82
  29 ก.ย. 2564    แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครสรีธรรมราช 146
  29 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 110
  4 ก.พ. 2564    แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 122
  15 มิ.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถน้ำและรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 หลัง ขนาด 7 x 20 เมตร 125
  13 เม.ย. 2563    แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 117
  3 มี.ค. 2563    รายงานการประชุมผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562 130
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 123
  17 ก.ย. 2562    รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 147
  21 ส.ค. 2562    ประกาศแก้ไขการจำแนกงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 131
  1 ก.ค. 2562    ส่วนที่1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 136
  1 ก.ค. 2562    คำนำ 130


หน้าที่ 1 [ 2 ]